Algemene Voorwaarden - Tekenlessen

Roodeschool, januari 2022 Iedere cursist en/of degene die de betalingsverplichting aangaat, wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden op de hoogte te zijn en zich hiermee akkoord te hebben verklaard op het moment van inschrijving.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - AANMELDING, TOELATING EN DEELNAME
Artikel 2 - INSCHRIJVEN
Artikel 3 - BETALINGEN
Artikel 4 - INDELING GROEPEN
Artikel 5 - AFWEZIGHEID TIJDENS DE LES(SEN)
Artikel 6 - UITSCHRIJVEN / STOPPEN /ANNULEREN
Artikel 7 - AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 8 - GEBRUIK FOTO- EN VIDEOMATERIAAL
Artikel 9 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 1 - AANMELDING, TOELATING EN DEELNAME

1.1 U kunt zich telefonisch, via mail en via het contactformulier op de website aanmelden.

1.2 De toelating vindt plaats op volgorde van ontvangst van aanmelding en betaling.

1.3 Bij overaanmelding wordt een alternatieve lesdag aangeboden of komt u op de wachtlijst te staan. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating op een eerstvolgend lesblok.

1.4 De lessen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

1.5 De lessen vinden het hele jaar door plaats, met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen.

Artikel 2 - INSCHRIJVEN

2.1. Eenmaal aangemeld, en na ontvangst van betaling voor het lesblok, staat u ingeschreven. De inschrijving is persoonlijk en bindend voor één lesblok waarvoor u zich heeft ingeschreven.

2.2 Elk volgend lesblok dient u zich op dezelfde manier in te schrijven of dit mondeling of via de app door te geven waarop bevestiging via mail volgt.

2.3 Het Lesblok bestaat uit een volledig niet deelbaar programma en is inclusief het gebruik van de lesruimte en de daar te benutten lesmaterialen. Door u voor een lesblok in te schrijven, geeft u uitdrukkelijk voorafgaand toestemming en verklaart u hiermee dat u afstand doet van uw recht van ontbinding.

2.4 Door u voor een lesblok in te schrijven, hebt u met uw inschrijving uitdrukkelijk toegestemd dat mag worden begonnen met de lessen tijdens de herroepingstermijn en hebt u daarmee verklaard afstand te doen van uw recht op herroeping.

2.5 Als u om welke reden dan ook zelf naar een andere lesdag wilt overstappen, is dit altijd bespreekbaar. Samen wordt er gekeken naar een goede en passende oplossing.

Artikel 3 - BETALINGEN

3.1. Inschrijving staat vast na betaling van het volledige lesgeldbedrag vóór de op de nieuwsbrief aangegeven uiterlijke betaaldatum.

3.2 Zodra het lesgeld is ontvangen, is uw plaats in de groep op dag van uw voorkeur, gegarandeerd.

3.3. U kunt ook contant betalen. Dat dient dan ruim voor de uiterlijke betaaldatum aangegeven te worden en op de eerste lesdag gepast te worden voldaan.

3.4. Binnen een lesblok is er géén restitutie van lesgeld mogelijk over gemiste lessen.

3.5 Cursist is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanmelden/betalen van een nieuw lesblok.

Artikel 4 - INDELING GROEPEN

4.1. De indeling van de groepen gebeurt op basis van uw voorkeur voor lesdag. De groepsgrootte voor volwassenen zal minimaal twee en maximaal drie personen zijn, voor de lessen op de vrijdagavond en zaterdagochtend voor 12+ leerlingen minimaal vier en maximaal zes en de groep 16+ leerlingen zal uit minimaal drie en maximaal vier á vijf bestaan en is op basis van het op tijd aanmelden/betalen van het lesgeld.

4.2. Bij ieder daarop volgend lesblok, blijft u in principe in dezelfde groep, op hetzelfde tijdstip, mits u zich iedere keer weer op tijd inschrijft.

4.3. Als tegen het einde van een lesblok blijkt dat een reguliere groep met minder dan het minimaal aantal personen overblijft en er geen nieuwe cursisten zijn die zich tijdig aanmelden voor het lesblok of het vervolglesblok, heeft u een aantal keuzes; of u gaat privé verder (gelden andere tarieven) of u sluit zich aan bij een andere groep op een ander tijdstip mits daar ruimte is of u wordt op een wachtlijst geplaatst.

Artikel 5 - AFWEZIGHEID TIJDENS DE LES(SEN)

5.1 Het is prettig als u uw afwezigheid tijdig meldt. Dit kunt u telefonisch doen of via de app.

5.2 Voor cursisten die ziek zijn, op vakantie of om andere redenen niet fysiek in de les aanwezig kunnen zijn, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van één inhaalles per blok (mits dat binnen de lesblok planningen mogelijk is). Of er wordt “huiswerk” meegegeven.

5.3 Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Artikel 6 - UITSCHRIJVEN / STOPPEN /ANNULEREN

6.1 Uw inschrijving is alleen geldig voor één Lesblok (zie data in de informatiebrief die u ontvangt na aanmelding). Daarna vervalt uw inschrijving automatisch. Uitschrijven is dan ook niet nodig.

6.2 Indien u voortijdig en/of tussentijds (binnen een lesblok) om welke reden ook, niet begint en/of stopt met de tekenlessen is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

6.3 Bij start van het lesblok binnen 14 dagen of als deze reeds gestart is, hebt u met uw inschrijving uitdrukkelijk toegestemd dat mag worden begonnen met het geven van de lessen tijdens de herroepingstermijn en heeft u daarmee verklaard afstand te doen van uw recht op herroeping.

Artikel 7 - AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het aan cursist beschikbaar gestelde cursusmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de tekenlessen zijn gesteld.

7.2 Yvonne Hofman Portrettekenaar / Hofdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal.

7.3 Yvonne Hofman Portrettekenaar / Hofdesign is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte studiematerialen, kledingstukken e.d.; schade, door welke oorzaak ook, aan cursisten of derden, ontstaan in verband met de tekenlessen; schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolg schade; of voor ongevallen/blessures tijdens, voor en/of na de les op locatie.

7.4 Indien Yvonne Hofman Portrettekenaar / Hofdesign ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata, of cursusdata komen te vervallen, is Yvonne Hofman Portrettekenaar / Hofdesign niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch is zij gebonden om enige verplichtingen na te komen of gebonden tot enige kosten of (schade) vergoeding. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in deze algemene voorwaarden in elk geval maar niet alleen, verstaan: epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, stakingen, rellen, overstroming, (natuur)rampen, storm, onweer, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, manipulatie, hacking, diefstal, brand, schade, verlies of diefstal van zaken waarmee wordt gewerkt, wanprestaties van derden, het verloren gaan van materialen, vervoersproblemen, wegblokkades, ongeval, arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte of overlijden van naasten. Iedere van onze wil onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor Yvonne Hofman Portrettekenaar / Hofdesign zich genoodzaakt acht af te wijken van de opgegeven cursusdata of cursusdata komen te vervallen.

Artikel 8 - GEBRUIK FOTO- EN VIDEOMATERIAAL

8.1 Film- en fotomateriaal gemaakt tijdens de lessen van Yvonne Hofman Portrettekenaar / Hofdesign kan zonder toestemming voor promotiedoeleinden gebruikt worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, stuurt u ons dan alstublieft een e-mail.

Artikel 9 - SLOTBEPALINGEN

9.1 Op al de aanbiedingen, overeenkomsten, Tekenlessen en de uitvoering daarvan van Yvonne Hofman Portrettekenaar / Hofdesign is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Overeenkomsten tussen een cursist en Yvonne Hofman Portrettekenaar / Hofdesign kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

9.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.


Hofdesign Yvonne Hofman, Prinsenhof 6, 9983 PJ, Roodeschool,
0595-413226 KVK: 65024540

error: Content is protected !!