Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Hofdesign gevestigd te Roodeschool Versie geldig vanaf 01-10-2021

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Voorstel en overeenkomst
Artikel 6 - De overeenkomst
Artikel 7 - uitvoering van opdracht
Artikel 8 - Betaling
Artikel 9 - Herroepingsrecht
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - Levering, uitvoering en aansprakelijkheid
Artikel 12 - Overmacht
Artikel 13 - Intellectueel eigendom - auteursrecht
Artikel 14 - Toepasselijk recht

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die wel of niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand (webshop/opdrachtwerk) of persoonlijk (opdrachtwerk) aangaat met de ondernemer;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand of persoonlijk aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Hofdesign

Prinsenhof 6

9983PJ Roodeschool

Tel: 0595-413226

Email : Yvonne@hofdesign.nl

KVK: 65024540

BTW: NL001448528B24

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer in de webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. De algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige offertes en overeenkomsten.

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij Hofdesign derden betrekt.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken, als wij dit schriftelijk met elkaar afspreken. Met schriftelijk wordt ook e-mail bedoeld.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - Voorstel en overeenkomst

Hofdesign zal bij een aanvraag voor gepersonaliseerd (portret)teken- en drukwerk een vrijblijvend voorstel doen tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passende prijs toesturen. Een voorstel is gebaseerd op de informatie en gegevens die de opdrachtgever/consument verstrekt, de kwaliteit van aangeleverd materiaal, bijvoorbeeld foto’s, en wensen ten aanzien van materiaalgebruik en eindresultaat van (portret)teken- en drukwerk. Hofdesign mag een opdracht weigeren als er goede gronden zijn de overeenkomst niet aan te gaan.

Op een voorstel met prijsopgave dient in beginsel schriftelijk akkoord te worden gegeven. Als op het voorstel niet schriftelijk akkoord is gegeven, maar toch wordt ingestemd met het uitvoering geven aan de opdracht, dan wordt dit ook gezien als een akkoord op het betreffende voorstel. Waarna 50% van het opgegeven totaalbedrag vooruit zal moeten worden betaald.

Hofdesign is niet verplicht om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een deel van de opgegeven prijs. Een voorstel geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6 - De overeenkomst

Hofdesign heeft een eigen tekenstijl, het “niet mooi vinden” is geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen hiervoor ook geen reden zijn. Afwijkingen van geringe betekenis zijn in ieder geval afwijkingen die geen of in ondergeschikte c.q. beperkte mate invloed hebben op de gebruikswaarde van het opgeleverde.

Hofdesign is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen van werken vanwege een andere weergave op een beeldscherm. Kleuren lopen op een beeldscherm altijd anders uit, in drukwerk wordt dit wat afgezwakt.

Hofdesign mag derden inschakelen voor de uitvoering van een opdracht en is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen/-uitsluitingen die derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Hofdesign is niet aansprakelijk voor derden in de uitvoering van een opdracht.

De werkzaamheden kunnen, wanneer dit schriftelijk met elkaar is afgesproken, worden uitgevoerd binnen een termijn. Deze termijn is altijd een geschatte termijn. Als verwacht wordt dat een geschatte termijn niet wordt gehaald, zal Hofdesign met de opdrachtgever overleggen om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

Hofdesign verwerkt persoonsgegevens volgens toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 7 - uitvoering van opdracht

De opdracht wordt op basis van het voorstel waar akkoord op is gegeven uitgevoerd.

Hofdesign hanteert, na afronding van (portret) tekenwerk één aanpasmogelijkheid  op het  portret. Bij tekenwerk of ontwerp van bijvoorbeeld gepersonaliseerd tekenwerk of drukwerk hanteert Hofdesign maximaal twee wijzigingsmogelijkheden, waarna op een uitgewerkte verzie nog één correctie ronde mogelijk is voor kleine wijzigingen in overleg.

Hofdesign voert de opdracht met goede zorg uit en heeft een inspanningsverplichting en zal haar werkzaamheden naar eigen creatief inzicht uitvoeren.

Hofdesign heeft een eigen tekenstijl, het “niet mooi vinden” is geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen hiervoor ook geen reden zijn. Afwijkingen van geringe betekenis zijn in ieder geval afwijkingen die geen of in ondergeschikte c.q. beperkte mate invloed hebben op de gebruikswaarde van het opgeleverde.

Hofdesign is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen van werken vanwege een andere weergave op een beeldscherm. Kleuren lopen op een beeldscherm altijd anders uit, in drukwerk wordt dit wat afgezwakt.

Hofdesign mag derden inschakelen voor de uitvoering van een opdracht en is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen/-uitsluitingen die derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Hofdesign is niet aansprakelijk voor derden in de uitvoering van een opdracht.

De werkzaamheden kunnen, wanneer dit schriftelijk met elkaar is afgesproken, worden uitgevoerd binnen een termijn. Deze termijn is altijd een geschatte termijn. Als verwacht wordt dat een geschatte termijn niet wordt gehaald, zal Hofdesign met de opdrachtgever overleggen om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

Hofdesign verwerkt persoonsgegevens volgens toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 8 - Betaling

Bij het overeenkomen van gepersonaliseerd ontwerp- en tekenwerk word 50% van het opgegeven totaalbedrag vooraf voldaan alvorens Hofdesign met ontwerp- en tekenwerk start. Na afronding en goedkeuring van eindresultaat dient het resterende bedrag door de opdrachtgever te worden voldaan, waarna tot aangetekende verzending kan worden overgegaan.

Bij opdrachtwerk voor het bedrijfsleven wordt gefactureerd. Hofdesign hanteert een betalingstermijn van 14 dagen voor geleverde diensten.

Bij het overeenkomen van gepersonaliseerd ontwerp- en tekenwerk word 50% van het opgegeven totaalbedrag vooraf voldaan alvorens Hofdesign met ontwerp- en tekenwerk start. Na afronding en goedkeuring van eindresultaat dient het resterende bedrag door de opdrachtgever te worden voldaan, waarna tot aangetekende verzending kan worden overgegaan.

Bij opdrachtwerk voor het bedrijfsleven wordt gefactureerd. Hofdesign hanteert een betalingstermijn van 14 dagen voor geleverde diensten.

Artikel 9 - Herroepingsrecht

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Hofdesign dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Hofdesign of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden en mits deze onbeschadigd en ongebruikt is en Bij het overeenkomen van gepersonaliseerd ontwerp- en tekenwerk word 50% van het opgegeven totaalbedrag vooraf voldaan alvorens Hofdesign met ontwerp- en tekenwerk start. Na afronding en goedkeuring van eindresultaat dient het resterende bedrag door de opdrachtgever te worden voldaan, waarna tot aangetekende verzending kan worden overgegaan.

Bij opdrachtwerk voor het bedrijfsleven wordt gefactureerd. Hofdesign hanteert een betalingstermijn van 14 dagen voor geleverde diensten.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  bij a en b. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten en diensten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, oftewel maatwerk;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn, bijvoorbeeld bij drukwerk, ontwerp- of portrettekenwerk;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

Artikel 11 – Levering, uitvoering en aansprakelijkheid

Hofdesign is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

Eventuele kleurafwijkingen vanwege een andere weergave op beeldscherm;

Bij of door opdrachtgever/consument of derden ontstane schade die het gevolg is van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever/consument.

Bij opdrachtgever/consument of derden ontstane bedrijf-, indirecte of gevolgschade

De aansprakelijkheid van Hofdesign is beperkt. Bij gepersonaliseerd portrettekenwerk en drukwerk, dat aangetekend en dus verzekerd verstuurd wordt ligt de aansprakelijkheid bij de verzender, in dit geval postnl.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Artikel 12 - Overmacht

Hofdesign is niet gebonden om enige verplichting na te komen als er sprake is van overmacht.

Mocht de overmacht situatie langer dan twee maanden duren, dan mag iedere partij de overeenkomst schriftelijk ontbinden, voor het gedeelte dat nog niet is nagekomen.

Als de overmacht tijdelijk is, mag Hofdesign haar prestaties opschorten voor de duur van de overmacht situatie.

Bij overmacht is Hofdesign ook niet gebonden tot enige kosten of (schade) vergoeding.

Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in deze algemene voorwaarden in elk geval, maar niet alleen,  verstaan: epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, stakingen, rellen, overstroming, (natuur)rampen, storm, onweer, electriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, manipulatie, hacking, diefstal, brand, schade, verlies of diefstal van zaken waarmee wordt gewerkt, wanprestaties van derden, het verloren gaan van materialen, vervoersproblemen, wegblokkades, ongeval, arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte of overlijden van naasten. 

Artikel 13 – Intellectueel eigendom - auteursrecht

Hofdesign behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Denk hierbij aan al het gemaakte werk, van schetsen tot definitief opgeleverd werk, inclusief illustraties op uitingen van Hofdesign. Het werk mag door de opdrachtgever voor eigen doeleinden worden gebruikt, zoals uit de overeenkomst voortvloeit, maar niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of verkocht.

Hofdesign levert werk op met naamsvermelding, deze mag niet worden verwijderd.

Hofdesign mag ontwikkelde werken geheel of gedeeltelijk gebruiken voor promotionele-, acquisitie- en/of demonstratie doeleinden. Hofdesign zal rekening houden met eventuele vertrouwelijke informatie. Hofdesign is niet aansprakelijk voor door of namens opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens die inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder inbegrepen auteursrecht of enig recht van intellectueel eigendom, De opdrachtgever garandeert dat de over te dragen rechten onbezwaard zijn en dat er geen rechten van derden op rusten.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van werken. Werken als eindresultaten worden gemiddeld genomen door Hofdesign een jaar bewaard na oplevering. Opgeleverde werken kunnen worden opgevraagd, maar verstrekking ervan kan niet door Hofdesign worden gegarandeerd.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing. De rechter is alleen bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders bepaald.


Hofdesign Yvonne Hofman, Prinsenhof 6, 9983 PJ, Roodeschool,
0595-413226 KVK: 65024540

error: Content is protected !!